Privacy verklaring

Graag maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren. Dat geldt voor onze (potentiële) klanten en voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Je bent niet verplicht om ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hieronder genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Gegevens (potentiële) klanten
Wij gebruiken jouw gegevens voor het toesturen van een offerte, om te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, voor het leveren van zaken of werkzaamheden voor jou te kunnen verrichten, voor facturatie en om te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Gegevens (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je bij inkoop te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of voor het plaatsen van een bestelling, jouw facturen te betalen en met je te communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van de cloud voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar jouw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Google en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden jouw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar je geen klant bij ons geworden bent, verwijderen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Ook indien wij een offerte van je hebben ontvangen, maar wij geen klant van je zijn geworden, verwijderen jouw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Ben je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met jou volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode verwijderen wij jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw eigen persoonsgegevens in te zien. Als het nodig is, kun je jouw persoonsgegevens aanvullen of onjuistheden wijzigen. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.
Hiervoor kun je contact op nemen met:

• BOXD
• E-mail: info@boxd.nl

Voor vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kunt je uiteraard contact met ons opnemen.