Gebruiksvoorwaarden (Terms of service)


1. Definities
In deze servicevoorwaarden zullen de volgende termen de in dit artikel beschreven betekenis hebben (wanneer ze met een hoofdletter geschreven worden).

'Toegangsrechten': zal verwijzen naar alle contractuele rechten om zich toegang te verschaffen tot de Diensten, deze te ontvangen en er gebruik van te maken in overeenstemming met de technische protocollen en procedures die door BOXD vastgelegd werden krachtens de overeenkomst tussen partijen;

'Bijkomende Dienst(en)': zal doelen op alle functies – waarvan u een overzicht kunt vinden op de Website – die de Klant bovenop het Basispakket kan bestellen;

'Beheerder' zal de gebruiker betekenen, die verantwoordelijk is voor het Beheerderaccount;

'Beheerderaccount' zal verwijzen naar het gebruikersaccount van de Klant, dat alleen toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door de Beheerder en waarlangs de Beheerder het volgende zal kunnen doen:
(i) de Tool, App en Diensten gebruiken in overeenstemming met de bestelling van de Klant;
(ii) de configuratie-instellingen veranderen (met inbegrip van o.a. de toevoeging van Bijkomende Diensten of functies);
(iii) bijkomende accounts voor Gebruikers creëren;

'Basispakket' zal de standaard diensten betekenen, waarvan de Klant gebruik kan maken via de Tool en die naar de toekomst toe kunnen veranderen:

'Mededeling' zal verwijzen naar elke regelmatig door BOXD via e-mail verstuurde mededeling in verband met Diensten gerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven;

'Klant' zal doelen op elke natuurlijke of rechtspersoon, alsook op iedereen die de Diensten van BOXD bestelt en/of een overeenkomst sluit met BOXD in de naam van of namens deze rechtspersoon. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elke natuurlijke persoon minstens 18 jaar oud is;

'Klantgegevens' betekent alle inhoud, informatie en gegevens – met inbegrip van persoonsgegevens – die verband houden met prospecten, zakenpartners, cliënten en/of klanten van de Klant (niet-beperkende opsomming) die door de Klant door gebruik te maken van de Diensten in/naar de Tool ingevoerd of geüpload werden;

'Documentatie' zal doelen op elke documentatie die door BOXD verstrekt wordt over de Tool en de Diensten alsook over de Website, met inbegrip van alle documentatie, tutorials en andere zaken die er op de Website te vinden zijn;

'Privacyverklaring' zal de privacyverklaring van BOXD betekenen, zoals die terug te vinden is op https://www.boxd.nl/privacyverklaring

'Diensten' zal verwijzen naar de online diensten die het online beheer en de online samenwerking bevorderen en die o.a. …. omvatten;

'BOXD' zal de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HVDS Consultancy b.v.’ betekenen, met haar maatschappelijke zetel te Heesch, Pater van den Elzenstraat 4, 5384JH. btw: NL 855727330B01, KvK 64577317;

'Gevrijwaarde' zal doelen op elke leidinggevende, bestuurder, partner, werknemer en gelieerde entiteit van BOXD;

'Duur' zal verwijzen naar de initiële of verlengde duur – d.w.z. kwartaal of jaar – gedurende welke de Klant gebruik kan maken van de Tool en de Diensten, zoals gekozen door de Klant bij het bestellen van de Diensten;

'Tool' zal de online applicatie betekenen, die door BOXD ontwikkeld werd met de merknaam 'BOXD' (handelsmerkregistratienummer 64577317-20180814);

'Gebruiker' zal doelen op eender welke andere gebruiker van de Klant dan de Beheerder, waarvoor de Klant ook een Gebruikersaccount bestelde;

'Gebruikersaccount' zal verwijzen naar het gebruikersaccount waartoe een Gebruiker toegang heeft via zijn/haar persoonlijke login om gebruik te maken van de Tool en Diensten;

'Website' zal https://www.boxd.nl betekenen, alsook elke BOXD-website van het land waarin BOXD actief is.

2. Toepassingsgebied
BOXD ontwikkelde een Tool voor het eenvoudig configureren van documenten en deze structureel aan te vullen met documenten die tijdens het bouwen van procesinstallaties voor de hygiënische industrie worden gegenereerd. Met de tool kan een volledig technische constructie dossier gemaakt en digitaal gedistribueerd of gearchiveerd worden. Deze Tool zorgt voor duidelijkheid, structuur en beschikbaarheid voor alle betrokkenen en daarmee voor een meer doeltreffendere omgang van de onderneming met haar Klanten.
Elke commerciële relatie tussen BOXD en de Klant zal beheerst worden door de servicevoorwaarden zoals die in voorliggend document opgetekend werden.
Door de overeenkomst te sluiten met BOXD erkent de Klant deze servicevoorwaarden en de gegevensverwerkingsovereenkomst – die in het Beheerderaccount ter beschikking gesteld zal worden (zie Artikel 16) – gelezen te hebben en beide hierbij te aanvaarden. De servicevoorwaarden prevaleren altijd op de voorwaarden en bepalingen van de Klant, zelfs wanneer deze vermelden dat zij de enige geldende voorwaarden zijn.
De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze servicevoorwaarden of eender welk deel ervan doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van ongeldigheid zullen de partijen onderhandelingen aanknopen om de ongeldige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling in overeenstemming met de geest van deze servicevoorwaarden. Mochten de Partijen daarbij niet tot een akkoord komen, dan kan de bevoegde rechtbank de ongeldige bepalingen aanpassen naar wat (wettelijk) toegestaan is.
De (herhaalde) niet-uitoefening door BOXD van eender welk recht kan alleen als het dulden van een bepaalde situatie opgevat worden en kan niet tot een verval van rechten leiden.
Voorliggende servicevoorwaarden zullen geen invloed hebben op de wettelijk verplichte rechten die aan de consument-Klant toegekend worden krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.
BOXD behoudt zich het recht voor om haar servicevoorwaarden naar eigen goeddunken aan te passen door een wijziging op haar website aan te brengen. BOXD verbindt zich ertoe om de Klant hiervan in kennis te stellen door (i) binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de toepassing van de gewijzigde servicevoorwaarden een aankondiging op haar Website te plaatsen en/of (ii) via een Mededeling van BOXD.
Deze servicevoorwaarden moeten samen met de Privacyverklaring van BOXD gelezen worden en kunnen te allen tijde op de Website geraadpleegd worden.

3. Aanbod
Catalogussen, brochures, nieuwsbrieven, aanbiedingen, Mededelingen van BOXD en andere reclameaankondigingen alsook aankondigingen op de Website zijn totaal niet-bindend en kunnen door de Klant alleen maar beschouwd worden als een uitnodiging tot het bestellen van de Diensten, tenzij er iets anders gespecificeerd zou zijn.
Elk aanbod zal slechts geldig zijn voor (i) een specifiek order en zal dus achteraf niet automatisch van toepassing zijn op navolgende (soortgelijke) order, alsook voor (ii) de termijn die in het aanbod vermeld wordt.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
Niet-actief Beheerderaccount
Mocht de Gebruiker geen actief Beheerderaccount hebben, maar de Diensten wel willen bestellen, dan dient de Klant contact op te nemen met BOXD per e-mail (info@boxd.nl).

De Klant verklaart en garandeert in elk geval dat (i) alle ingegeven (registratie)informatie volledig, waar en correct is en dat (ii) hij er ook voor zal zorgen dat dergelijke informatie correct blijft.

BOXD zal te allen tijde het recht hebben om bijkomende informatie over de Klant, zijn activiteiten of zijn kredietwaardigheid te vragen. (i) Mocht dergelijke gevraagde informatie niet meegedeeld worden, (ii) mocht BOXD twijfelen aan de identiteit van de Klant of (iii) mochten er aanwijzingen zijn dat de Klant van plan is om de Diensten zelf door te verkopen, zal BOXD het recht hebben om de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten. Een weigering om de Diensten te verstrekken, zal de Klant nooit enig recht geven om eender welke vorm van compensatie of schadevergoeding te eisen.

Alle wijzigingen van of toevoegingen aan de Overeenkomst nadat het Beheerderaccount (met een of meerdere bijkomende Gebruikersaccounts) ter beschikking gesteld werd, zullen slechts als geldig worden beschouwd na schriftelijke goedkeuring van en implementatie door BOXD.

5. Levering
Na het sluiten van de overeenkomst zal de Klant toegang krijgen tot de Tool, en de Diensten in de vorm van 'Software as a Service (SaaS)'. Een dergelijk recht op toegang houdt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de Tool en de Diensten in.

Het bezorgen van het Beheerderaccount aan de Klant zal als levering van de Tool en de Diensten beschouwd worden.

Bij levering wordt de Klant geacht een initiële controle uit te voeren, onder meer met betrekking tot de volgende punten: aantal Gebruikers, de Diensten (zijnde het Basispakket en/of bijkomende functies waarom verzocht werd), facturering per kwartaal of per jaar. De Klant is verplicht om BOXD binnen 48 uur na levering te informeren over eender welke non-conformiteit via het versturen van een e-mail (info@boxd.nl).
Indien er geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijn van 48 uur, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

6. Beheerderaccount/Gebruikersaccount
De Klant zal zich toegang kunnen verschaffen tot de Tool en zal gebruik kunnen maken van de Diensten via het Beheerderaccount en de bijkomende Gebruikersaccounts.

De Beheerder zal als enige verantwoordelijk zijn voor elk gebruik en elke activiteit van het Beheerderaccount.

Naast een Beheerderaccount krijgt de Klant ook nog minstens één (1) bijkomend Gebruikersaccount. Het aantal Gebruikersaccounts stemt overeen met het aantal Gebruikers van de Klant.
Elke Gebruiker heeft dus een eigen Gebruikersaccount. De Beheerder bepaalt de reikwijdte van de rechten van de Gebruikersaccounts en de Beheerder zal altijd verantwoordelijk blijven voor elk gebruik van de Gebruikersaccounts.

Elk Gebruikersaccount (met inbegrip van het Beheerderaccount) behoort slechts toe aan één persoon en mag bijgevolg niet gedeeld worden met andere personen. Zowel de Beheerder als elke Gebruiker krijgen de raad om een uniek wachtwoord te creëren, om dit regelmatig te veranderen en/of gebruik te maken van een dubbele authenticatie.

De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de bescherming en beveiliging van het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts. In deze context moeten de Beheerder en elke Gebruiker de vertrouwelijkheid van hun respectief account verzekeren, met inbegrip van de vertrouwelijkheid van de logingegevens, zoals het wachtwoord. Bijgevolg mogen ze hun logingegevens niet eens kenbaar maken aan BOXD (bv. wanneer ze BOXD via de helpdesk om hulp vragen – zie Artikel 18). Elk verlies of misbruik van dergelijke logingegevens kan dan ook aansprakelijkheidsgevolgen ten overstaan van BOXD hebben.

Verder is het ten strengste verboden om:
andere gebruikers om hun logingegevens te vragen;
op het account van een ander in te loggen;
de Tool en de Diensten op een frauduleuze manier te gebruiken (bv. het gebruik van een vals account en/of het verstrekken van valse informatie wordt als frauduleus gebruik beschouwd);
zich als iemand anders (natuurlijke of rechtspersoon) voor te doen bij het gebruik van de Tool en de Diensten zonder de nodige toelating hiervoor gekregen te hebben. Een dergelijke actie kan tot burgerrechtelijk en strafrechtelijke sancties leiden.
De Klant moet onmiddellijk (i) elk ongepast en ongeoorloofd gebruik bestraffen (ii) en BOXD schriftelijk informeren over dergelijk gebruik en elke controversiële registratie die hij opmerkt.

Een weldoordachte en gefundeerde kennisgeving kan tot een tijdelijke en/of blijvende opschorting en/of verwijdering van het Beheerderaccount en/of de Gebruikersaccounts leiden. BOXD kent zichzelf een ruime discretionaire bevoegdheid toe om de beste kwaliteit van Dienstverlening te waarborgen. In ieder geval zal BOXD niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande vereisten door de Klant.

7. Geen recht op herroeping
Krachtens de Wet heeft elke Klant (in zijn hoedanigheid van consument) een recht op herroeping met betrekking tot producten en/of diensten die via het internet, per e-mail of telefonisch gekocht werden.
De levering van de Diensten – bestaande uit de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd – dient echter beschouwd te worden als een uitzondering op het recht op herroeping, aangezien de consument-Klant er uitdrukkelijk (i) mee instemt dat de levering van de Diensten aangevat mag worden en (ii) tevens erkent dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest. Bijgevolg kan de consument-Klant niet langer aanspraak maken op enig recht op herroeping met betrekking tot de bestelde Diensten.
Professionele klanten zullen onder geen beding enig recht op herroeping kunnen genieten.

8. Prijs
Het Basispakket wordt door BOXD tegen een vaste prijs per jaar aangeboden. Als de Klant voor bijkomende Gebruikers en/of voor een of meerdere Bijkomende Diensten opteert, zal er een extra jaarlijkse prijs per Bijkomende Dienst aangerekend worden bovenop de prijs van het Basispakket.

Het Basispakket, de bijkomende Gebruikers en de Bijkomende Diensten zullen altijd verkocht worden tegen de prijzen die op de Website vermeld worden of die per e-mail of telefoon meegedeeld worden op het moment van aankoop en zoals van toepassing voor het land waarin de Klant zich bevindt. De prijs van dergelijke bijkomende Gebruikers en functies zal pro rata berekend worden met in aanmerking neming van de resterende looptijd van de factureringstermijn.

De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald werd.

Onder geen beding garandeert BOXD dat ze haar prijzen gedurende een welbepaalde periode zal handhaven, aangezien dit afhangt van de marktstructuur, en verder waarborgt ze al evenmin dat ze in elk land waarin ze actief is, dezelfde prijzen zal hanteren. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, socialezekerheidsbijdragen en overheidslasten, verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten, is BOXD bij een verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig op te trekken en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

Mocht ze haar prijzen inderdaad verhogen, dan verbindt BOXD er zich toe om haar bestaande Klanten hiervan minstens één maand vóór de toepassing van de nieuwe prijzen op de hoogte te brengen via een Mededeling van BOXD.
Door BOXD aangeboden promotionele geschenken zullen ongeacht hun vorm (zoals onder meer prijsverlagingen en kortingen) alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden die ter zake uitdrukkelijk werden bepaald. De Klant erkent dat zulke promotionele geschenken niet cumulatief en per definitie persoonsgebonden zijn en nooit een impliciet recht hierop kunnen inhouden.

9. Betaling
Door de Diensten te bestellen, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door BOXD, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen.

BOXD verbindt er zich toe om haar Klanten per kwartaal of jaarlijks te factureren – afhankelijk van de voorkeur van de Klant bij het bestellen van de Diensten (zie Artikel 5) – maar altijd vóór de start van de respectieve Termijn.

Onverminderd het voorgaande, zullen facturen in verband met bijkomende Gebruikers en/of functies die na het sluiten van de overeenkomst besteld werden, naar de Klant verstuurd worden, zodra deze laatste de respectieve bestelling plaatste.

Er zal een factuur verzonden worden naar het (elektronische) adres dat door de Klant opgegeven werd bij het bestellen van de Diensten. De Klant verbindt er zich toe om BOXD zo snel mogelijk te informeren over eender welke wijzigingen ter zake.

Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd, worden de facturen van BOXD automatisch en volledig geïnd door BOXD via creditkaart, PayPal of IDeal – al naargelang waaraan de Klant de voorkeur gaf bij het bestellen van de Diensten – op de factuurdatum (en zonder enige korting). Voor zover een inning via genoemde betaal mogelijkheden onmogelijk is, moet het gefactureerde bedrag binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden.

Voor de verwerking van haar betalingen maakt BOXD gebruik van de diensten van externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform exploiteren. De online betalingen worden tot stand gebracht met behulp van beveiligde protocollen. Alle online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en bepalingen van de externe beheerder van het betalingsplatform, die eveneens verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van alle online betalingen.

De financiële gegevens van de Klant die deze ingaf in het kader van een online betaling, worden uitsluitend uitgewisseld tussen de externe partner en de desbetreffende financiële instellingen. BOXD heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

Facturen kunnen enkel rechtsgeldig door de Klant betwist worden via e-mail (info@boxd.nl) binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en de gedetailleerde redenen. Een dergelijke betwisting ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling.
De onvoorwaardelijke betaling door de Klant van het factuurbedrag wordt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur beschouwd.
Gedeeltelijke betalingen door de Klant worden altijd aanvaard onder voorbehoud van wijziging en zonder dat hiermee enig nadeel wordt berokkend, en worden eerst toegewezen aan de inningskosten, vervolgens aan de geleden schade, de verschuldigde interesten en daarna pas aan de hoofdsom, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het toewijzen van het betaalde geld aan de oudste uitstaande hoofdsom.

Als de Klant de Overeenkomst (om eender welke reden) opzegt (zie Artikel 14), dan zullen de reeds aan BOXD betaalde bedragen door BOXD gehouden en niet terugbetaald worden.

10. Gevolgen van niet- of laattijdige betaling
Op elke factuur die niet volledig of gedeeltelijk betaald werd door de Klant op de vervaldatum, zal de Klant – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 1% per maand achterstand. Een reeds gestarte maand zal daarbij als een volledige maand meetellen. Het aldus verschuldigde bedrag zal bovendien nog verhoogd worden met alle door BOXD betaalde inningskosten in het kader van de inning van de schuld, plus 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150 (excl. btw) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het recht van BOXD om een hogere vergoeding te eisen.

Verder behoudt BOXD zich tevens het recht voor om (tijdelijk) de toegang tot de Diensten op te schorten, totdat ze de feitelijke en volledige betaling van de Klant ontvangen heeft. Voorts kan BOXD de volledige bestelling (of een deel ervan) ook als geannuleerd beschouwen, als voormelde betaling niet plaatsvond, ook al werd de tegenpartij hiervoor formeel in gebreke gesteld.
En tot slot heeft BOXD eveneens het recht om een vaste schadevergoeding van 20% van de prijs (exclusief btw) te eisen, met een minimum van € 100, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan haar recht om een grotere schadevergoeding te vragen, mocht het bewijs geleverd kunnen worden dat de schade die ze leed, daadwerkelijk groter was.

Dit alles zal trouwens eveneens tot gevolg hebben dat alle overige facturen van BOXD aan de Klant meteen zullen komen te vervallen en betaald zullen moeten worden, zelfs al waren ze in wezen nog niet vervallen, en dat alle toegestane betalingstermijnen niet langer van toepassing zullen zijn. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

11. Gebruik van de Diensten
Algemeen
Zolang deze overeenkomst van kracht blijft, kan de Klant gebruik maken van de Tool en de Diensten binnen de reikwijdte van de Toegangsrechten van de Klant die bepaald wordt bij het bestellen van de Diensten. De reikwijdte van zulke Toegangsrechten kan tijdens de Duur van de overeenkomst overigens ook beperkt of uitgebreid worden.
De Klant erkent dat alleen zijn Beheerder en Gebruikers de Tool en de Diensten mogen gebruiken en dat uitsluitend voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die door de ter zake bevoegde instanties werden uitgevaardigd. De Klant stemt ermee in dat de naleving van dit artikel een essentiële basis van de overeenkomst vormt.

Het gebruik van en de toegang tot de Diensten door de Klant veronderstelt dat hij beschikt over een internetverbinding en gebruik kan maken van een moderne webbrowser (zoals o.a. de meest recente versie van Google Chrome). Als de Klant een verouderde webbrowser gebruikt, kan het zijn dat hij niet alle functies van de Diensten kan benutten of dat deze functies niet optimaal werken.

De Klant zal ten volle verantwoordelijk zijn voor zowel het naleven van deze servicevoorwaarden als voor de handelingen en omissies van alle gebruikers die via het Beheerderaccount en/of een Gebruikersaccount gebruik maken van de Tool en de Diensten.

De Klant zal alleen de Beheerder of de Gebruikers toegang verlenen tot de Tool en de diensten evenals tot de Documentatie en zal evenmin toestaan dat anderen er gebruik van maken.

Beperkingen
De Klant stemt ermee in om geen misbruik te maken van de Toegangsrechten. Dat betekent onder meer dat het volgende niet zal doen, zonder dat deze lijst daarom uitputtend bedoeld is:
de Tool en eender welke van de Diensten verkopen, doorverkopen, er een licentie of sub-licentie op toekennen, ze verhuren, leasen of verspreiden of eender welke van de Diensten of eender welke afgeleide werken ervan in een dienstenbureau- of outsourcingaanbod aan een derde aanbieden;
de Diensten kopiëren, wijzigen, aanpassen, veranderen, vertalen of er afgeleide werken van maken (met uitzondering van de kopieën, wijzigingen of afgeleide werken die uitsluitend van de rapporten of overzichten gemaakt worden, die louter voor bedrijfsinterne doeleinden van de Klant gecreëerd worden);
het (laten) reverse-engineeren, deassembleren of decompileren van de Tool en/of de Diensten;
de Tool en de Diensten gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden of voor de overdracht van gegevens, wanneer dit illegaal of lasterlijk is, inbreuk pleegt op de privacy van een ander, als grof, bedreigend of schadelijk geldt of een schending vormt van iemands intellectuele eigendom (zonder dat deze lijst uitputtend bedoeld is);
de Tool en de Diensten gebruiken om eender welke illegale activiteiten te ondernemen of te promoten;
de Tool en de Diensten gebruiken voor het verspreiden van 'junkmail', 'spam', 'kettingmails' 'phishing' of andere ongewenste massa-e-mails;
de Diensten gebruiken om iemand te stalken, lastig te vallen of kwaad te doen;
de goede werking van de Tool en/of de Website verstoren. Dit houdt ook in dat Klanten geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere software mogen gebruiken, die afbreuk kan doen aan de diensten en belangen van zowel BOXD als haar Klanten. En verder dienen Klanten zich te onthouden van eender welke content die de infrastructuur van de websites en hun goede werking in het gedrang kan brengen;
Ongevraagde en/of commerciële berichten versturen, zoals junkmail, spam en kettingbrieven;
Content toevoegen, die als ongepast beschreven kan worden in het licht van het doel van de Tool. BOXD kent zichzelf ter zake een ruime discretionaire bevoegdheid toe en kan Klanten waarschuwen, wanneer ze de grenzen aan het aftasten zijn;
het businessmodel van BOXD omzeilen;
de Diensten – geheel of gedeeltelijk – of de Tool of Website gebruiken op een manier die een foutieve of misleidende indruk, attributie of statement kan uitdragen over BOXD of eender welke derde.

12. Intellectuele eigendom
Intellectuele eigendomsrechten van BOXD
De Klant erkent uitdrukkelijk dat BOXD de enige eigenaar is en blijft van de Tool en de Diensten en/of andere hiermee verband houdende intellectuele eigendomsrechten. Alle dergelijke rechten en alle goodwill berusten bij BOXD en dat zal ook zo blijven.
Bijgevolg houden de Toegangsrechten die aan de Klant toegekend werden, uitsluitend het recht op gebruik – tegen een vergoeding – van de Tool en de Diensten in en zullen er geen impliciete licenties toegekend worden krachtens deze overeenkomst. Onder geen beding zal een dergelijk recht:
een overdracht van eigendomsrechten op de Tool, de Diensten en de Documentatie door BOXD aan de Klant inhouden;
de Klant eender welke rechten op of belangen in de Tool, de Diensten en handelsnamen en/of handelsmerken van BOXD toekennen;
de Klant het recht toekennen om BOXD te vragen, hem een kopie van eender welke software te bezorgen of andere producten die door BOXD gebruikt worden om de Diensten te leveren.
De Klant zal bijgevolg geen gebruikmaken van enig handelsmerk, enige handelsnaam of enige merknaam van BOXD (bv. in metatags, zoektermen of verborgen tekst), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van BOXD.
Onverminderd het recht van de Klant of eender welke derde om de geldigheid van enig intellectueel eigendom van BOXD te betwisten, zal de Klant geen handeling stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt die intellectuele eigendom van BOXD ongeldig zou kunnen maken of ertegenin zou kunnen druisen. Hierbij denken we dan onder meer aan octrooien, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen, handelsmerken of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. Verder zal de Klant ook niets verzuimen, noch toestaan dat een derde iets verzuimt dat hetzelfde effect zou hebben.
De Klant verbindt er zich toe om BOXD te informeren over elke feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op eender welk intellectueel eigendomsrecht van BOXD waarvan hij weet zou krijgen, alsook over eender welke claim van een derde als gevolg van het gebruik van de Tool en de Diensten.

Documentatie
Overeenkomstig deze servicevoorwaarden kent BOXD de Klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe voor de Duur van de gesloten overeenkomst (zie Artikel 13) voor de reproductie van kopieën van de Documentatie, zij het uitsluitend met het oog op het gebruik ervan door de Klant in het kader van zijn Toegangsrechten. De Klant erkent dat:
er geen recht wordt toegekend om de Documentatie te publiceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen of er afgeleide werken van te creëren;
de Documentatie deel uitmaakt van het intellectuele eigendom van BOXD en stemt er hierbij mee in om alle eigendomsrechtvermeldingen, met inbegrip van de auteursrecht-, handelsmerk- en vertrouwelijkheidsvermeldingen die de kopieën van de Documentatie zou bevatten, accuraat te reproduceren.

Intellectuele eigendomsrechten van de Klant
Verder stemmen de partijen er - zonder hiermee enig recht, enige aanspraak of enig belang toe te kennen - mee in dat BOXD correcte informatieve verwijzingen mag maken naar de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de Klant (samen de 'Merken' genoemd) in verband met haar verstrekking van de Diensten. Dit bv. door branding van de landingspagina van de Klant via diens Merken. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat BOXD meteen zal stoppen met elk gebruik van eender welk aan de Klant toebehorend Merk in verband met de levering van de Diensten bij (i) beëindiging van deze overeenkomst of bij (ii) ontvangst van een kennisgeving van de Klant waarin deze BOXD opdracht een dergelijk gebruik te staken.

13. Duur
Elke overeenkomst die er tussen BOXD en de Klant gesloten wordt over het gebruik van de Tool en de Diensten, zal een bepaalde duur hebben van een jaar.
De Duur zal automatisch verlengd worden met een jaar, als de overeenkomst niet door de Klant opgezegd wordt tegen uiterlijk 15 kalenderdagen voor de afloop ervan, wat BOXD het recht zal geven om de Klant voor de verlengde Duur de factureren.

14. Opzegging
Opzegging door de Klant
De Klant kan de Overeenkomst opzeggen door een schriftelijke kennisgeving in die zin per e-mail naar BOXD te sturen (info@boxd.nl):
(i) op eender welk moment en voor om het even welke reden, zolang de opzegging maar uiterlijk 15 dagen vóór het einde van de Duur gebeurt.
Elke opzegging door de Klant op minder dan 15 kalenderdagen vóór het verstrijken van de Duur zal geen nut hebben, aangezien de overeenkomst in dat geval automatisch verlengd zal worden (zie Artikel 13). Bijgevolg zal de Klant verplicht zijn om de factuur voor de verlengde Duur te betalen, ook al is de Klant geenszins van plan om de Tool en de Diensten nog verder te gebruiken;
(ii) als hij het niet akkoord kan gaan met een van de volgende omstandigheden (zonder dat deze opsomming beperkend bedoeld is) en als een dergelijke opzegging gebeurt binnen 30 kalenderdagen na hiervan in kennis gesteld te zijn door BOXD: (i) een verandering in het Dienstenaanbod die een aanzienlijk nadeel met zich meebrengt voor de Klant; (ii) een door BOXD aangebrachte wijziging in deze servicevoorwaarden (zie Artikel 2) of (iii) eender welke door BOXD aangekondigde prijsaanpassing (zie Artikel 8). Onder geen beding zal dit de Klant het recht geven om enige schadevergoeding of compensatie van BOXD te eisen;
(iii) als artikel 6.5 van de gegevensverwerkingsovereenkomst tussen BOXD en de Klant (zie Artikel 16) in werking treedt en de voorwaarden, zoals die daarin bepaald werden, vervuld zijn.
Vóór een dergelijke opzegging door de Klant maar in ieder geval vóór de deactivering door BOXD is deze laatste verplicht om de Klantgegevens te exporteren met gebruik van de beschikbare exporttools.

Opzegging door BOXD
Onverminderd eender welk recht of verhaal dat BOXD ten opzichte van de Klant zou kunnen hebben, staat het BOXD vrij om de overeenkomst op eender welk moment en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen bij uitzonderlijke omstandigheden die het onmogelijk maken om eender welke professionele samenwerking tussen BOXD en de Klant voort te zetten.
De Klant stemt ermee in dat volgende omstandigheden als uitzonderlijke omstandigheden beschouwd moeten worden:
(i) Als BOXD vaststelt of duidelijke redenen heeft om te veronderstellen dat:
- de Klantgegevens onjuist, misleidend, inaccuraat of achterhaald zijn;
de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op één van deze servicevoorwaarden en, niettegenstaande een ingebrekestelling vanwege BOXD om (i) de situatie recht te zetten alsook (ii) om een dergelijke inbreuk niet meer te plegen en, indien mogelijk, (iii) (een) dergelijke inbreuk(en) in de toekomst te voorkomen, hieraan geen gevolg geeft binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van deze ingebrekestelling. Dit evenwel onverminderd het recht van BOXD om van de Klant een bijkomende vergoeding te vragen naar aanleiding van deze contractuele inbreuk;
- de Klant de Tool en de Diensten voor ongeoorloofde, illegale en/of ongepaste doeleinden gebruikt;
- de overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste of foutieve informatie van de Klant; of
- de Klant de Diensten bestelde om redenen die niet beschouwd kunnen worden als objectief redelijk en aanvaardbaar.
(ii) Als de Klant zijn betalingen stopzet, het faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, in vereffening gaat of een soortgelijke regeling getroffen wordt of ontbonden is;
(iii) Als de Klant een daad van oneerlijkheid, trouweloosheid of bedrog pleegt ten overstaan van BOXD, haar onderneming of de Tool en Diensten.
In het geval van een dergelijke, per e-mail meegedeelde opzegging van BOXD zal de Overeenkomst automatisch beëindigd worden zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding en onverminderd het recht op schadevergoeding.

Gevolgen van de opzegging
Bij opzegging van de overeenkomst:
• door de Klant verbindt BOXD zich ertoe om binnen 2 werkdagen – maar in elk geval niet voordat de lopende Duur ten einde is – het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts van de Klant te deactiveren en de Klant naar best vermogen op voorhand van een dergelijke deactivering in kennis te stellen;
• door BOXD zal deze laatste (i) het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts van de Klant deactiveren en (ii) de Klant ervan in kennis stellen dat hij gedurende een bepaalde periode, zoals vermeld in de kennisgeving, de mogelijkheid zal hebben om de Klantgegevens via de beschikbare exporttools te exporteren;
• heeft BOXD het recht om elk verzoek van de Klant voor het sluiten van een (nieuwe) overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Tool en de Diensten te weigeren;
• zal elke partij haar gebruik van vertrouwelijke informatie en beschermd materiaal van de andere partij staken en de informatie en het materiaal in kwestie aan de andere partij terugbezorgen.

Mocht de Klant nagelaten hebben om zijn Klantgegevens te exporteren alvorens de overeenkomst te beëindigen of binnen de periode die door BOXD na de beëindiging ervan toegekend werd, zal BOXD de Klantgegevens eerst via 'Soft Deletion' wissen en vervolgens, eenmaal er een termijn van (maximum) zes (6) maanden verstreken is, de Klantgegevens anonimiseren.
Artikel 12, 15, 16 en 17 zullen ook na de vervaldatum of beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, blijven voortbestaan en onverminderd van kracht blijven in overeenstemming met hun respectieve bepalingen.

De beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, zal geen afbreuk doen aan de rechten die iedere partij reeds verwierf.

15. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van BOXD zal beperkt blijven tot het laagste van volgende twee bedragen: (i) de factuurwaarde van de laatste factuur in verband met de Tool en de Diensten, of (ii) het bedrag van de betaling van de verzekering die afgesloten werd door BOXD. De aansprakelijkheid zal echter in ieder geval beperkt blijven tot de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de Nederlandse wetgeving.
Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders verklaard of vooropgesteld werd in deze servicevoorwaarden en voor zover wettelijke toegestaan, worden de Tool en/of de Diensten alsook de Documentatie en eender welke andere producten of diensten die door BOXD geleverd worden, op een 'as is'-basis verstrekt. BOXD wijst dan ook alle eventuele andere - zowel expliciete als impliciete - beloften, voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van o.a. alle eventuele impliciete garanties inzake geschiktheid voor een bepaald doel, tevredenstellende kwaliteit, redelijke vaardigheid en zorg, systeemintegratie en/of gegevensnauwkeurigheid.
Verder garandeert BOXD evenmin dat de Tool en/of de Diensten aan alle eisen van de Klant zullen voldoen. Des te meer aangezien de Klant de mogelijkheid geboden wordt om te allen tijde BOXD ter zake om bijkomende informatie kan vragen. Bijgevolg verklaart de Klant voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud en de reikwijdte van de Tool en de Diensten.
Zonder hiermee te willen raken aan het algemene karakter van voorgaand deel, garandeert BOXD geenszins: (i) dat de prestaties van de Tool en de Diensten niet onderbroken zullen worden of geen fouten zullen bevatten, noch dat alle fouten en/of bugs (binnen een redelijke tijdspanne) verholpen zullen worden; (ii) dat de Tool en de Services continu beschikbaar, vrij van virussen, op tijd en volledig zullen zijn; of (iii) dat de door de Tool en de Diensten verstrekte informatie volledig, correct, accuraat en niet-misleidend zal zijn.
Het beoogde gebruik van de Tool en de Diensten door de Klant, de Beheerder en/of de Gebruikers wordt geheel op hun verantwoordelijkheid en risico bepaald. BOXD kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die er uit dit beoogde gebruik zou voortvloeien. Daarom zullen de Klant, de Beheerder en/of de Gebruiker als enige verantwoordelijk zijn voor alle eventuele gevolgschade aan hun computer (programma's), draadloze toestellen en/of andere uitrusting die veroorzaakt werd door de Tool en de Diensten.

BOXD zal ook niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor:
• indirecte en/of gevolgschade (met inbegrip van o.a. inkomstenverlies, verlies van goodwill en schade aan het eigendom van de Klant veroorzaakt door de Tool en de Diensten). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook, wanneer BOXD speciaal geïnformeerd werd door de Klant over het mogelijke verlies;
• gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze veroorzaakt werden door een fout of nalatigheid;
• schade veroorzaakt door het gebruik van de Tool en de Diensten voor een ander doel dan het doel waarvoor het ontwikkeld of bedoeld werd door BOXD;
• bijkomende schade veroorzaakt door het verdere gebruik door de Klant, de Beheerder en/of de Gebruikers nadat er een defect werd vastgesteld;
• het verlies of het foutieve gebruik van de Klantgegevens, tenzij dit uitsluitend haar fout zou zijn;
• schade veroorzaakt door het niet naleven van eender welk advies en/of richtlijnen die door BOXD gegeven zouden zijn, die deze laatste altijd op discretionaire basis verstrekt;
• schade als gevolg van overmacht of 'hardship' (zie Artikel 22).

Verder aanvaardt de Klant dat BOXD geen enkele garantie biedt dat de Tool en de Diensten voldoen aan de voorschriften of de vereisten die op eender welk juridisch vlak van toepassing zijn, met uitzondering van de voorschriften of vereisten die in Nederland gelden op het moment dat de overeenkomst gesloten wordt. BOXD kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke navolgende wijziging van om het even welke aard in dergelijke wetgeving en/of voorschriften.
De Klant wordt geacht geen (vertrouwelijke) informatie (bv. een Excel-blad met gegevens, met inbegrip van Klantgegevens) noch eender welke logingegevens aan eender welke werknemer van BOXD op eender welke manier en om eender welke reden te bezorgen. Mocht de Klant, ondanks het voorgaande, toch eender welke dergelijke informatie aan BOXD bezorgen, dan erkent de Klant dat hij daarmee geheel op eigen risico handelt. In dat geval kan BOXD met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen als dat ze doet met betrekking tot de Klantgegevens.
De Klant erkent dat BOXD alleen rechtstreeks door de Klant en niet door een derde, zoals de persoon op wie de Klantgegevens betrekking hebben, aansprakelijk gesteld kan worden.
De Klant zal BOXD en/of een Gevrijwaarde van BOXD vergoeden en/of vrijwaren voor en tegen alle vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit het bestaan, de uitvoering, de niet-naleving en/of de beëindiging van deze servicevoorwaarden en die veroorzaakt zouden worden door zijn eigen nalatigheid, fout of zorgeloosheid of door zijn Beheerder en/of een van zijn Gebruikers.
Tot slot is het de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn Beheerder en Gebruikers te informeren over de bepalingen van dit Artikel (en de rest van deze servicevoorwaarden).

16. Persoonsgegevens en privacy
BOXD als verwerkingsverantwoordelijke
De verwerking door BOXD van persoonsgegevens over de (potentiële) Klant en/of diens personeel/medewerkers zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de Privacyverklaring van BOXD. In een dergelijke situatie treedt BOXD op als verwerkingsverantwoordelijke.
Voormelde privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BOXD verzamelt, alsook over de wijze waarop BOXD deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De privacyverklaring van BOXD kan geraadpleegd worden op de Website en moet samen met de cookierichtlijn gelezen worden.
Door de Diensten te bestellen of een overeenkomst met BOXD te sluiten, erkent de Klant dat hij de privacyverklaring gelezen heeft en deze aanvaardt.

BOXD als verwerker
De Klant erkent dat – wat de verwerking van Klantgegevens betreft – hij zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke en BOXD als verwerker. Alle regelingen die er in dit opzicht tussen de respectieve partijen gesloten worden, zullen uitsluitend beheerst worden door de gegevensverwerkingsovereenkomst, zoals deze tussen de partijen in kwestie gesloten werd en zoals deze ter beschikking gesteld werd op het Beheerderaccount.
Ingevolge het voorgaande (zie Artikel 2) erkent de Klant uitdrukkelijk dat door het bestellen van de Diensten of het sluiten van een overeenkomst met BOXD, hij te kennen geeft dat hij de gegevensverwerkingsovereenkomst in haar geheel gelezen heeft en aanvaardt.

17. Vertrouwelijkheid
Klantgegevens
Elke Klant is verplicht om zijn Klantgegevens vertrouwelijk te behandelen en er tevens op toe te zien dat elke derde aan wie hij toegang verleent tot een Gebruikersaccount, door dezelfde vertrouwelijkheidsverplichtingen gebonden is.
De Klant moet beseffen dat, wanneer hij zijn 'API-sleutel' aan een derde geeft, dit neerkomt op deze derde onbeperkt toegang verlenen tot zijn Beheerder- en Gebruikersaccount, logins en Klantgegevens.

Samenwerking
Alle informatie (met inbegrip van o.a. alle informatie over financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten en leveranciers, informatie over werknemers, persoonsgegevens, programma's, broncodes, computerprogramma's, computercode, modules, scripts, algoritmes, functies en werkwijzen, uitvindingen (octrooieerbaar of niet), processen, schematische voorstellingen, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties) die er tussen de respectieve partijen wordt uitgewisseld alvorens een overeenkomst te sluiten alsook gedurende de overeenkomst, zal als vertrouwelijk beschouwd worden en door elke partij met de strengste geheimhouding behandeld worden. Meer concreet betekent dit dat de ontvanger het volgende zal doen:
• de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor eigen rekening en met de strengste geheimhouding;
• de vertrouwelijke informatie op geen enkele manier of voor geen enkel ander doel dan de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen gebruiken, reproduceren of toewijzen;
• het niet (laten) reverse-engineeren, deassembleren of decompileren van eender welke vertrouwelijke informatie;
• geen commercieel voordeel uit de vertrouwelijke informatie halen;
• de vertrouwelijke informatie waarover hij beschikt, niet bekendmaken, onthullen of ter beschikking stellen van eender welke derde, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de onthullende partij;
• zulke vertrouwelijke informatie uitsluitend onthullen aan die werknemers die er in het kader van de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen weet van dienen te hebben. Bovendien verklaart en waarborgt de ontvanger dat deze werknemers er vooraf, als voorwaarde voor hun tewerkstelling, mee ingestemd hebben om gebonden te zijn door voorwaarden en bepalingen die in wezen vergelijkbaar zijn met die welke op de ontvanger van toepassing zijn krachtens de huidige servicevoorwaarden.

De verplichtingen, zoals bepaald in de voorgaande paragraaf, zijn echter niet van toepassing op de volgende informatie:
• informatie die publiekelijk beschikbaar is, publiekelijk verspreid werd en/of bekend is bij het grote publiek op het moment van haar mededeling;
• informatie die de ontvanger op een wettelijke manier ontving van een andere derde dan de onthullende partij, waarbij deze derde op haar beurt niet gebonden was aan enige vertrouwelijkheidsovereenkomst met de onthullende partij;
• informatie waarvan de onthulling/aankondiging bij wet vereist is of door een rechtbank of regeringsbeslissing (van om het even welke aard) opgelegd wordt. In dat geval zal de ontvanger, alvorens iets te onthullen/aan te kondigen, de reikwijdte en de manier van een dergelijke onthulling/aankondiging met de onthullende partij bespreken.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting is van toepassing gedurende de samenwerking tussen de respectieve partijen en zal ook na de beëindiging van de samenwerking, om welke reden dan ook, onverminderd van kracht blijven gedurende een bijkomende periode van vijf (5) jaar.
De onthullende partij zal op elk moment de enige eigenaar van haar vertrouwelijke informatie blijven. Tenzij voor zover er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald zou zijn in onderhavig document, zal niets in deze servicevoorwaarden of de relatie tussen de partijen de ontvanger enige rechten op of belangen in de vertrouwelijke informatie toekennen en zullen er door deze servicevoorwaarden evenmin enige impliciete licenties toegekend worden.
Deze vertrouwelijkheidsverplichting zal echter in geen geval inhouden dat BOXD geen recht zal hebben op het gebruik en/of de commercialisering van eender welke van de Klant ontvangen ideeën, input of feedback die gebruikt kunnen worden om de Tool en de Diensten te verbeteren en/of uit te breiden.

Onverminderd het voorgaande erkent de Klant dat, mocht er een geheimhoudingsovereenkomst tussen de partijen getekend worden, een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst zal prevaleren.

18. Ondersteuning - Helpdesk
Mocht de Klant hulp nodig hebben of met een vraag zitten over de Tool en de Diensten, dan wordt hem aangeraden om eerst een kijkje te nemen op de 'Support'-pagina van BOXD (https://www.boxd.eu/support).

Mocht de informatie die hij daar kan vinden, hem niet helpen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van BOXD. De helpdesk van BOXD is alleen bereikbaar per e-mail (support@boxd.nl), behalve op officiële verlofdagen en vervangende verlofdagen voor officiële verlofdagen die in een weekend vallen.
De helpdesk van BOXD zal zijn uiterste best doen om de Klant zo snel mogelijk verder te helpen na ontvangst van het verzoek om ondersteuning.
De kosten die gemaakt werden als gevolg van ongerechtvaardigde klachten en/of onderzoeken, zullen door de Klant gedragen worden.

19. Beschikbaarheid, regelmatig onderhoud en updates
BOXD biedt haar Klanten de mogelijkheid om te allen tijde, live en in real time de beschikbaarheid van de Diensten na te gaan via haar Website. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de Diensten, dan verbindt BOXD er zich toe om haar uiterste best te zullen doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het BOXD vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van haar klanten kan gelden.
BOXD wil de kwaliteit van de Tool en/of de Diensten hoog houden door onderhoudsactiviteiten uit te voeren en op regelmatige basis updates te implementeren. BOXD verbindt er zich toe om de impact van zulke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van de Tool en de Diensten tot een minimum te beperken, maar sluit enige storingstijd in dit opzicht niet uit. In ieder geval zal BOXD haar uiterste best doen om de Klant hierover te gepasten tijde te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet nuttig zou zijn.
Het bovenstaande kan geen reden vormen om enige compensatie van BOXD te eisen.

20. Mededelingen van BOXD
De Klant zal zich altijd kunnen uitschrijven voor de Mededelingen van BOXD. Aangezien deze Mededelingen als een integraal onderdeel van de Diensten beschouwd worden, kan de Klant BOXD in geen geval aansprakelijk stellen voor wijzigingen van om het even welke aard, waarover de Klant normaal gezien geïnformeerd zou zijn geweest via een dergelijke Mededeling, als hij zich hiervoor niet uitgeschreven had.

21. Wijzigingen van de Diensten
BOXD heeft het recht om het aanbod en de samenstelling van haar Diensten op elk moment te wijzigen, met inbegrip van haar Basispakket en/of -functies. In voorkomend geval zal BOXD de Klant hierover binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de wijziging informeren via (i) een kennisgeving op de Website, de Tool en/of (ii) een Mededeling van BOXD.

22. Overmacht/'hardship'
BOXD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van eender welke van haar verplichtingen, als dit te wijten is aan overmacht of 'hardship'.
Gebruikelijke gebeurtenissen die als gevallen van overmacht of 'hardship' beschouwd worden, omvatten o.a. het volgende: alle omstandigheden die op het moment dat de overeenkomst gesloten werd, als redelijk onvoorzienbaar en onvermijdbaar golden, en die BOXD beletten de overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de overeenkomst moeilijker maken, in financieel opzicht of op een andere manier, dan wat normaal gezien het geval geweest zou zijn (met inbegrip van o.a. oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagnemingen, vertragingen bij of faillissement van derden waarop door BOXD een beroep gedaan werd, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden en dreigingen of daden van terrorisme).
Voormelde situaties geven BOXD het recht om de overeenkomst te herzien en/of op te schorten door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder daarbij aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor het betalen van enige compensatie. Als de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, heeft BOXD het recht om de overeenkomst te beëindigen (zie Artikel 14).

23. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Nederlands recht.
Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar BOXD haar maatschappelijke zetel heeft.

24. Taal
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de Klant dat de taal van deze voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met BOXD.
De originele taal van deze voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten die in een andere taal opgesteld werden, zullen altijd als een bijkomend voordeel voor de Klant beschouwd worden. Bij een eventueel conflict zal altijd de Nederlandse versie prevaleren.